O faklutetima

Water Academy SRD

Water Academy SRD (OOR) održivog i odgovornog razvoja, nastala je iz jednog ambicioznog projekta, čiji je glavni cilj bio davanje maksimalne podrške istraživanju, višem obrazovanju, podučavanju i širenju kvalifikovanog naučnog diskursa, kojim bi se pospešilo širenje kulture odgovornog postupanja prema vodenim resursima u pravcu njihove održivosti na međunarodnom nivou.

WA

Water Academy nastala iz projekta, čiji je začetnik i osnivač Alessandro Leto, uz podršku dvoje entuzijasta, Maria Grazia Mazzocchi i Giancarlo Olgiati-ja, Water Academy SRD struktuirana je tako da bude fleksibilna, te da spremno iznalazi rešenja za kompleksne probleme, koji vladaju kako u visokom školstvu tako i među širim brojem ljudi, kojima aktivnosti ove akademije donose dobrobit, poput: biznisa, vlade, fakulteta, istraživačkih centara, nevladinih organizacija i multilateralnih organizacija.

Water Academy SRD u osnovi čini nekoliko struktura, koje su odgovorne za sve aktivnosti. To su:

  • Upravni odbor;
  • Generalna direkcija za strategiju, razvoj, akademske i istraživačke aktivnosti, koordinaciju inicijativa za izdavaštvo, kongresne aktivnosti i publikacije;
  • Komitet vrhovnog pokroviteljstva;
  • Naučni komitet.

Potrebno je pomenuti još dve asocijacije uspostavljene radi širenja informacija, kako unutar šireg društva tako i među pomenutim akterima. U pitanju je, dakle, upravljanje ekspertskim informacijama, koje bivaju proizvedene od strane same akademije, kao i obznanjivanje njihovih edukacijskih odnosno predavačkih aktivnosti, ali i rezultata njihovih istraživačkih aktivnosti. To su:

  • Water Academy propovednici (Alumni i fakulteti);
  • Water Academy komitet prijatelja

Water Academy nudi jedan online master program Master in Water Awareness, Consciousness, Knowledge and Management.

Akreditacija je u potpunosti usklađena sa zakonima i propisima koji vladaju u višem školstvu i na fakultetima, i pridržava se ECTS sistema bodovanja (Evropski sistem kreditskog transfera i akumulacije bodova).  Nosi 60 kredita (diploma Master prvog stepena).

Sedišta akademije nalaze se u Švajcarskoj i Italiji.

Lokacija na mapi

Ostavi komentar